• English
  • Vietnamese

CÁP TREO NÚI BÀ RÁ

Ch? ??u t?: Cty XD - T? V?n & ??u T? Phát Tri?n B́nh Ph??c.

??a ?i?m: Huy?n Ph??c Long - T?nh B́nh Ph??c

Di?n tích: 9.500m² (Công tŕnh c?p II)

H?ng m?c: T? v?n giám sát