• English
  • Vietnamese

NHÀ ?I?U HÀNH TR??NG ?H KH T? NHIÊN

Ch? ??u t?: TR??NG ?H KH T? NHIÊN

??a ?i?m: Q.Th? ??c - TP.H? Chí Minh

Quy mô: 9 t?ng (công tŕnh: c?p 1)

Di?n tích: 11.000m².

H?ng m?c: T? v?n giám sát M & E – T? v?n th?m tra thi?t k?