• English
  • Vietnamese

TR??NG TRUNG H?C B?C M?

Ch? ??u t?: CTY TNHH GIÁO D?C B?C M?

??a ?i?m: Qu?n 7 – Tp. H? Chí Minh

Quy mô: 3 t?ng (công tŕnh: c?p III)

Di?n tích: 4,000m².

H?ng m?c: T? v?n giám sát