• English
  • Vietnamese

TRUNG TÂM D? LI?U SACOMBANK

Ch? ??u t?: NGÂN HÀNG SACOMBANK

??a ?i?m: T?nh B́nh D??ng

Quy mô: 2 t?ng(công tŕnh: c?p IV)

Di?n tích sàn: 2.000 m2  

H?ng m?c: T? v?n giám sát M & E