• English
  • Vietnamese

TR??NG ?H KH T? NHIÊN TP. HCM

Ch? ??u t?: TR??NG ?H KH T? NHIÊN

??a ?i?m: Q.Th? ??c, TP. H? Chí Minh

Quy mô: 8 t?ng (công tŕnh: c?p II)

Di?n tích: 9.100m²

H?ng m?c: T? v?n giám sát M & E – T? v?n th?m tra thi?t k?