• English
  • Vietnamese

NGÂN HÀNG ??I Á

Ch? ??u t?: NGÂN HÀNG ??I Á

??a ?i?m: Ph??ng Th?ng Nh?t – TP.Biên Ḥa – ??ng Nai

Quy mô: 9 t?ng – 02 h?m (Công tŕnh c?p II)

Di?n tích sàn: 6604,2m2

H?ng m?c: T? v?n giám sát