• English
  • Vietnamese

NGÂN HÀNG TMCP NGO?I TH??NG VI?T NAM – CHI NHÁNH SÓNG TH?N

Ch? ??u t?: NGÂN HA?NG TMCP NGOA?I TH??NG VIÊ?T NAM – CHI NHA?NH SO?NG THÂ?N

??a ?i?m: Huy?n D? An – T?nh B́nh D??ng

Quy mô: 10 t?ng, 1 t?ng h?m (công tŕnh: c?p 1)

H?ng m?c: T? v?n qu?n lư d? án