• English
  • Vietnamese

Khách s?n Sài G̣n - ?ông Hà

Ch? ??u t?: CÔNG TY C? PH?N DU L?CH SÀI G̉N – ?ÔNG HÀ

??a ?i?m: ???ng Lê Du?n – Tp. ?ông Hà – T?nh Qu?ng Tr?

Quy mô: Khách s?n 4 sao – 100 pḥng – 9 t?ng, 1 t?ng h?m (công tŕnh: c?p 1)

Di?n tích sàn: 13.000 m2

H?ng m?c: T? v?n giám sát – T? v?n qu?n lư d? án