• English
  • Vietnamese

Tr?m biên pḥng c?ng nhà r?ng

Ch? ??u t?: B? CH? HUY B? ??I BIÊN PH̉NG THÀNH PH? H? CHÍ MINH

??a ?i?m: PH??NG CÁT LÁI - QU?N 2- TP.HCM

Quy mô:  Di?n tích quy ho?ch d? án 1.3 ha, tuy?n kè 200m

Gói th?u : T? v?n Qu?n lư d? án