• English
  • Vietnamese

CH? ??U M?I PHÍA B?C TP. HCM

Ch? ??u t?: CTY C? PH?N TH??NG M?I HÓC MÔN
??a ?i?m: Hóc Môn – TP. H? Chí Minh
Di?n tích sàn: 3900m² (công tŕnh: c?p III)
H?ng m?c: T? v?n Th?m tra thi?t k? và d? toán – T? v?n giám sát .