• English
  • Vietnamese

Tin t?c - S? ki?n

Company news 1

    Tháng 12/2012, Khánh thành tr? s? VietcomBank Sóng Th?n quy mô 10 t?ng t?i Huy?n D? An - T?nh B́nh D??ng.

Công ty C? ph?n t? v?n xây d?ng ??u t? công ngh? B́nh MInh ( Biteccont JSC.), ??n v? t? v?n Qu?n lư d? án công tŕnh chính th?c bàn giao ṭa nhà cho Ch? ??u t? ??a vào s? d?ng.

D? án ?ă th?c hi?n trong ṿng 18 tháng  theo ?úng ti?n ??.

T?i l? khánh thành, Công ty c? ph?n ngân hàng ngo?i th??ng Vi?t nam - Chi nhánh Sóng th?n t?ng k? ni?m ch??ng cho các ??n v? ?ă góp công th?c hi?n hoàn thành d? án.

 

ImageV?i n?m 2012, t?ng s? thu cân ??i ngân sách nhà n??c là 740.500 t? ??ng, t?ng s? chi cân ??i ngân sách nhà n??c là 903.100 t? ??ng.

M?c b?i chi ngân sách nhà n??c là 140.200 t? ??ng (4,8% GDP). Khi bi?u quy?t riêng cho con s? này, có 21 ??i bi?u không tán thành, 3 ??i bi?u không bi?u quy?t.

?ây c?ng là con s? th?p h?n m?c b?i chi 4,9% GDP c?a n?m nay ???c Chính ph? tŕnh.

Company news 2

    Ngày 30/4/2013, Nghi?m thu hoàn thành bàn giao công tŕnh ??a vào s? d?ng công tŕnh " Tr?m Biên pḥng c?ng Nhà r?ng" thu?c B? ch? huy b? ??i biên pḥng Tp.HCM. Công ty c? ph?n t? v?n xây d?ng ??u t? công ngh? B̀nh Ḿnh ( Biteccont. JSC.), ??n v? t? v?n Qu?n lư d? án, chính th?c bàn giao công tŕnh hoàn thành cho Ch? ??u t? ??a vào s? d?ng. D? án xây d?ng trên t?ng di?n tích ??t 1,3ha; Quy mô bao g?m tuy?n kè ch?n dài 200m d?c b? sông cát lái, c?u tàu và  2500m2 di?n tích sàn xây d? các doanh tr?i c?a B? ??i biên pḥng ?? làm vi?c và ? cho trên 60 cán b? chi?n s?. 

ImageTheo báo cáo gi?i tŕnh ti?p thu c?a ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i tr??c khi ngh? quy?t ???c thông qua, c̣n có ư ki?n khác nhau v? con s? 4,9%. Trong ?ó có ư ki?n ?? ngh? th?c hi?n ?úng ngh? quy?t c?a Qu?c h?i v? vi?c dành 30% t?ng thu ?? gi?m b?i chi

Page 1 of 2

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End