• English
  • Vietnamese

D?ch v?

-    T? v?n qu?n lư d? án
-    T? v?n qu?n lư k? thu?t d? án
-    T? v?n qu?n lư chi phí d? án
-    T? v?n giám sát thi công công tŕnh dân d?ng – công nghi?p
-    T? v?n giám sát công tŕnh giao thông và c? s? h? t?ng
-    T? v?n th?m tra thi?t k? d? án
-    T? v?n ??u th?u d? án

-    T? v?n ??u t?
-    T? v?n l?p d? án ??u t?
-    T? v?n l?p thi?t k? quy ho?ch t?ng th?
-    T? v?n thi?t k? c? s?
-    T? v?n thi?t k? h? t?ng k? thu?t
-    T? v?n thi?t k? công tŕnh xây d?ng và c? ?i?n