• English
  • Vietnamese

    Tháng 12/2012, Khánh thành tr? s? VietcomBank Sóng Th?n quy mô 10 t?ng t?i Huy?n D? An - T?nh B́nh D??ng.

Công ty C? ph?n t? v?n xây d?ng ??u t? công ngh? B́nh MInh ( Biteccont JSC.), ??n v? t? v?n Qu?n lư d? án công tŕnh chính th?c bàn giao ṭa nhà cho Ch? ??u t? ??a vào s? d?ng.

D? án ?ă th?c hi?n trong ṿng 18 tháng  theo ?úng ti?n ??.

T?i l? khánh thành, Công ty c? ph?n ngân hàng ngo?i th??ng Vi?t nam - Chi nhánh Sóng th?n t?ng k? ni?m ch??ng cho các ??n v? ?ă góp công th?c hi?n hoàn thành d? án.