• English
  • Vietnamese

    Ngày 30/4/2013, Nghi?m thu hoàn thành bàn giao công tŕnh ??a vào s? d?ng công tŕnh " Tr?m Biên pḥng c?ng Nhà r?ng" thu?c B? ch? huy b? ??i biên pḥng Tp.HCM. Công ty c? ph?n t? v?n xây d?ng ??u t? công ngh? B̀nh Ḿnh ( Biteccont. JSC.), ??n v? t? v?n Qu?n lư d? án, chính th?c bàn giao công tŕnh hoàn thành cho Ch? ??u t? ??a vào s? d?ng. D? án xây d?ng trên t?ng di?n tích ??t 1,3ha; Quy mô bao g?m tuy?n kè ch?n dài 200m d?c b? sông cát lái, c?u tàu và  2500m2 di?n tích sàn xây d? các doanh tr?i c?a B? ??i biên pḥng ?? làm vi?c và ? cho trên 60 cán b? chi?n s?.