• English
  • Vietnamese

Tin cty 4

ImageTheo báo cáo gi?i tŕnh ti?p thu c?a ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i tr??c khi ngh? quy?t ???c thông qua, c̣n có ư ki?n khác nhau v? con s? 4,9%. Trong ?ó có ư ki?n ?? ngh? th?c hi?n ?úng ngh? quy?t c?a Qu?c h?i v? vi?c dành 30% t?ng thu ?? gi?m b?i chi