• English
  • Vietnamese

Tin trong ngành

ImageVới năm 2012, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 740.500 tỷ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 903.100 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 140.200 tỷ đồng (4,8% GDP). Khi biểu quyết riêng cho con số này, có 21 đại biểu không tán thành, 3 đại biểu không biểu quyết.

Đây cũng là con số thấp hơn mức bội chi 4,9% GDP của năm nay được Chính phủ trình.

Theo báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi nghị quyết được thông qua, còn có ý kiến khác nhau về con số 4,9%. Trong đó có ý kiến đề nghị thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội về việc dành 30% tăng thu để giảm bội chi.