• English
  • Vietnamese

ImageV?i n?m 2012, t?ng s? thu cân ??i ngân sách nhà n??c là 740.500 t? ??ng, t?ng s? chi cân ??i ngân sách nhà n??c là 903.100 t? ??ng.

M?c b?i chi ngân sách nhà n??c là 140.200 t? ??ng (4,8% GDP). Khi bi?u quy?t riêng cho con s? này, có 21 ??i bi?u không tán thành, 3 ??i bi?u không bi?u quy?t.

?ây c?ng là con s? th?p h?n m?c b?i chi 4,9% GDP c?a n?m nay ???c Chính ph? tŕnh.

Theo báo cáo gi?i tŕnh ti?p thu c?a ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i tr??c khi ngh? quy?t ???c thông qua, c̣n có ư ki?n khác nhau v? con s? 4,9%. Trong ?ó có ư ki?n ?? ngh? th?c hi?n ?úng ngh? quy?t c?a Qu?c h?i v? vi?c dành 30% t?ng thu ?? gi?m b?i chi.