• English
  • Vietnamese
Gi?i thi?u

M?C TIÊU CH?T L??NG :

- ?ng d?ng h? th?ng QLCL ISO 9001 -2000
- Phát tri?n mô h́nh qu?n lư doanh nghi?p hi?n ??i
- Thi?t l?p quy tŕnh qu?n lư d? án ?u vi?t
- C?p nh?t ch??ng tŕnh tính toán thi?t k? hi?u qu?
- Ap d?ng tiêu chu?n Vi?t nam và Qu?c t? phù h?p

 

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG :

- Cam k?t ??m b?o và c?i ti?n ch?t l??ng
- Duy tŕ và phát tri?n m?i quan h? ??i tác
- Mang l?i hi?u qu? cao nh?t cho khách hàng
- Thi?t l?p kênh thông tin ư ki?n khách hàng

 

TH? M?NH C?A CHÚNG TÔI:

- T?p th? cán b? và nhân viên công ty ?ă tích l?y nhi?u n?m kinh nghi?m, ?ă t?ng làm vi?c trong và ngoài n??c ? các giai ?o?n chu?n b? ??u t?, th?c hi?n ??u t? và giám sát d? án và ?i?u hành d? án.
- H?i t? nh?ng nhân t? tích c?c nghiên c?u phát tri?n t? duy sáng t?o.
- Mang l?i s? khác bi?t giá tr? cho ??i tác.

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN:

- N?m 2009: Thành l?p công ty thành viên: Công ty CP TVXD & ??u t? B?nh Minh Mi?n Trung v?i các l?nh v?c chuyên môn v? T? v?n xây d?ng công tr?nh dân d?ng, công nghi?p và giao thông

 

QUÁ TR̀NH H̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRI?N:


??i ng? qu?n lư
1. Ông Nguy?n H?u Thi?n Nhân – Ch? t?ch H?QT / T?ng Giám ??c.
2. Ông Kiên Kim Tu?n – Phó Ch? t?ch/ C? v?n kinh doanh
3. Ông Nguy?n H?u Hi?u – C? v?n tài chính.
4. Ông Vơ ?́nh Tu?n – C? v?n d? án.
5. Ông Phan Thanh Th? – Giám ??c d? án .
6. Ông Tr?n H?i Thu?n – Giám ??c d? án

 

H́nh thành và phát tri?n
Thành l?p vào n?m 2007, H?i ??ng qu?n tr? và ban giám ??c ?i?u hành công ty g?m các chuyên viên cao c?p ???c ?ào t?o trong và ngoài n??c, có trên 10 n?m kinh nghi?m làm vi?c ? các v? trí qu?n lư – ?i?u hành cho các t? ch?c l?n trong n??c và t?p ?oàn qu?c t? trên các l?nh v?c t? v?n ??u t?, qu?n lư d? án.

Tiêu chí c?a chúng tôi là h??ng t?i h?i nh?p toàn c?u v? ch?t l??ng các d? án ??u t? b?ng ki?n th?c, kinh nghi?m và các công c? qu?n lư ch?t l??ng qu?c t? t?i ?u.

M?c tiêu c?a chúng tôi là mang l?i cho khách hàng s? ??m b?o v? ch?t l??ng d? án ??u t? ??t chu?n qu?c t? v?i hi?u qu? ??u t? cao nh?t.

 

S? ?? T? CH?C: >> Chi ti?t


M?I LIÊN H? TRÊN CÔNG TR̀NH: >> Chi ti?t


QUY TR̀NH PH?I H?P N?I B?: >> Chi ti?t


DANH SÁCH CHUYÊN GIA CH? CH?T: >> Chi ti?t