• English
 • Vietnamese
 • CÁP TREO NÚI BÀ RÁ
 • CH? ??U M?I PHÍA B?C TP. HCM
 • NHÀ ?I?U HÀNH TR??NG ?H KH T? NHIÊN
 • TR??NG TRUNG H?C B?C M?
 • TRUNG TÂM D? LI?U SACOMBANK
 • KHU DU L?CH LAGI
 • TR??NG ?H KH T? NHIÊN TP. HCM
 • NGÂN HÀNG ??I Á
 • KHÁCH S?N & RESORT 5 SAO L’ANMIEN RESORT
 • NGÂN HÀNG TMCP NGO?I TH??NG VI?T NAM – CHI NHÁNH SÓNG TH?N
 • Khách s?n Sài G̣n - ?ông Hà
 • Tr?m biên pḥng c?ng nhà r?ng

Gi?i thi?u

Thành l?p vào n?m 2007, H?i ??ng qu?n tr? và ban giám ??c ?i?u hành công ty g?m các chuyên viên cao c?p ???c ?ào t?o trong và ngoài n??c, có trên 10 n?m kinh nghi?m làm vi?c ? các v? trí qu?n lư – ?i?u hành cho các t? ch?c l?n.

Tiêu chí c?a chúng tôi là h??ng t?i h?i nh?p toàn c?u v? ch?t l??ng các d? án ??u t? b?ng ki?n th?c, kinh nghi?m và các công c? qu?n lư ch?t l??ng qu?c t? t?i ?u...

[ Chi ti?t ]

D?ch v?

Thông tin liên h?

CÔNG TY C? PH?N T? V?N
XÂY D?NG - ??U T? - CÔNG NGH? B̀NH MINH

Tr? s? chính: 178/4/7N Phan ??ng L?u - Q.Phú Nhu?n
?i?n tho?i: (08) 3844 8068 - Fax: (08) 3845 8444
Chi nhánh 1: 210/8 H? V?n Huê, Ph??ng 9, Qu?n Phú Nhu?n, TP.HCM
Chi nhánh 2: 54 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng Chính Gián, Qu?n Thanh Khê, TP.?à N?ng